Bøker

Bøkene og artiklene nedenfor behandler ulike sider ved Norges forhold til den ikke-europeiske verden og kontinuiter og radikale brudd i dette, fra svermeriet for den tredje verden på 1960-tallet i form av «tredje verden-ideologien» (boken (ml) utgitt i 1989), over bøkene og artiklene om norske offisielle verdensbilder av «utviklingslandene» knyttet til bistandsepoken (se f.eks Bilder av «de andre», Dr.Philos-avhandlingen i 1994, Den norske samaritan (1995), Norske tenkemåter, 2016) og de intellektuelles verdensbilder og selvbilder (Verdensbilder 2002), til boken om Libya-krigen (2019) der store deler av norsk opinion og et samlet politisk lederskap gikk inn for å bombe et selvstendig «tredje-verden»-land i Afrika.

Det er også en serie med bøker og artikler som tar opp hvordan det norske samfunnet institusjonelt og politisk ble påvirket av bistandsepoken og det internasjonale bistandssystemets posisjon og makt (se bl.a. De private organisasjonene som kanal for norsk bistand, (1993, Angels of Mercy, 1998, Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt (2003 og 2009) og artikkelen i Journal of European Development Research 2006).

Det internasjonale gjennombruddet handler om de tiårene av norsk historie da Norge som stat debuterte som politisk aktør på den globale arena, og etter hvert fikk målsettinger om å bli en humanitær stormakt, verdensmester i bistand, og ett av landene som deltok i flest militære operasjoner i den ikke-europeiske verden, samtidig som Norge fikk stadig flere innbyggere med bakgrunn fra den ikke-europeiske verden, og dermed ble et multikulturelt samfunn nærmest «over natten».

Verdenshistore. Med fortiden som speil handler om verden, men plasserer også Norges moderne internasjonaliseringshistorie i et globalhistorisk perspektiv.

 

Verdenshistorie. Med fortiden som speil [World History. With the Past as Mirror], J.M. Stenersen forlag, 2020

Heier, Tormod, Rune Ottosen  & Terje Tvedt (red.)  Libya. Krigens uutholdelige letthet.[The unbearable easiness of war], Cappelen Damm Akademisk.

Det internasjonale gjennombruddet
Dreyers forlag,  2017

Norske tenkemåter. Tekster 2002-2016.
Aschehoug, 2016

Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen.
Gyldendal, 2009 (2. utg.)

Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen.
Gyldendal, 2003

Verdensbilder og selvbilder. En humanitær stormakts intellektuelle historie.
Universitetsforlaget, 2002

 

Angels of Mercy or Development Diplomats? NGOs & Foreign Aid.
James Currey, 1998

Den norske samaritan. Ritualer, selvbilder og utviklingshjelp.
Gyldendal, 1995

Nasjonalstaten under press?
Redaktør med Svein Gjerdåker og Tor Skålnes,
Gyldendal, 1994

De private organisasjonene som kanal for norsk bistand
Terje Tvedt (red), Senter for utviklingsstudier, Universitetet i Bergen, 1993.

Norske oppfatninger av den ikke-europeiske verden på 1970- og 1980 tallet. Et eksempel på krysskulturell representasjon [Norwegian perceptions of the non-European world in the 1970s and 1980s. An example of cross-cultural representation, in Norwegian]. Dr.Philos avhandling, Bergen: Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet. 1993

Bibliography on Norwegian Development Research
redaktør sammen med Brekke og Bråten
Ad Notam, 1991

Bilder av «de andre». Om utviklingslandene i bistandsepoken.
Universitetsforlaget, 1990

(ml): en bok om maoismen i Norge (redaktør)
Ad Notam, 1989


Artikler i tidsskrifter/bøker

Globalisering, et humanitær-politisk kompleks og Det internasjonale gjennombruddet

Når forskning blir politikkens fortsettelse med andre. Om historiefagets rasjonale og en talende metafor, Historisk Tidsskrift, 99 (1), 63-71, 2020.

Om verdien av besinnelse og uavhengighet i vitenskapen. En kommentar til Helge Pharo. Historisk Tidsskrift, 98(3), pp. 265-273, 2019. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2944-2019-03-05

Libyakrigen og fraværet av etterpåklokskap, i Heier, T, R. Ottosen og T. Tvedt, Libya. Krigens uutholdelige letthet, Oslo: Cappelen Damm, 2019.

Det norske samfunnet og det nasjonale godhetsregimet
Det norske samfunn, (red. Ivar Frønes og Lise Kjølsrød), 2016

Tausheten om Libya
Nytt Norsk Tidsskrift, 32(3), 205-216, 2015

Om metodologisk nasjonalisme og den kommunikative situasjonen
Historisk tidsskrift, 91, (4), 490-510, 2012

Speilbildenes speilbilde
Norsk mentalitetshistorie, NRK og journalistikkens sammenbrudd
Samtiden, 4, 2008

Understanding the History of the International Aid System and the Development Research Tradition: The Case of the Disappearing Religious NGOs,  Forum for Development Studies Volume 33, 341-366, 20062

International Development Aid and Its Impact on a Donor Country: A Case Study of Norway, European Journal of Development Research, 19:4, 614-635, 2007

The International Aid System and the Non-Governmental Organizations: A New Research Agenda, Journal of International Development, 18(5):677-690, 2006

Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og den norske modellen
Historisk Tidsskrift, 89 (1), 59-85,  2006

Det nasjonale godhetsregimet
Det norske samfunn, 5. utg. (red. Ivar Frønes og Lise Kjølsrød), Gyldendal,  2005

Development NGOs: Actors in a Global Civil Society or in a New International Social System?, i Creating a Better World: Interpreting Global Civil Society, red. Rupert Taylor, 2004

The Natives Strikes Back
Samtiden, 4, 6-22, 2004

Development NGOs: Actors in a Global Civil Society or in a New International Social System?, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 363-378, 2002

Eksport av normalisme og import av normalitet
Makt, demokrati og identitet, (Red. Torvald Sirnes og Siri Meyer), Gyldendal 116-133, 2002

Perspektiver på norsk utviklingshjelps historie
Historisk tidsskrift, 78(1):75-9, 1999

Oppfatninger av «Den Andre» i et historisk og komparativt perspektiv, i Metodologiske tilnærminger til studiet av fordommer og diskriminering, red. Tor Halfdan Aase (red.), Norges Forskningsråd, 1997

NGOs role at the End of History. Norwegian Policy and the New Development Paradigm, i NGOs under Challenge. Dynamics and Drawbacks in Development (redaktører Myllylä, S. & Hossain, F. ),  Helsinki, pp. 139-166.

Frivillige organisasjoner og norsk utenrikspolitikk, [NGO’s and Norwegian Foreign Policy, in Norwegian], Knutsen, T.L., Gjerdåker S. & Sørbø, G.M. (eds.), Norges utenrikspolitikk [Norwegian foreign policy, in Norwegian]. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, pp. 238-260.

The collapse of the state in Southern Sudan after the Addis Ababa agreement. A study of internal causes and the role of the NGOs, i Harir, S. & Tvedt, T. (eds.) A short cut to decay: the case of the Sudan. Uppsala: Nordiske Afrikainstituttet, pp. 69-105, (utgave på arabisk utgitt i Kair0 1999), 1994

Norwegian NGO-policy and the «End of History»
Forum for Development Studies, Volume 21, 1-2, 139-166, 1994

Some Notes on Development research and ethics
Forum for Development Studies, Volume 21, 1994 – Issue 1-2, 139-166

Et motstykke til «postmodernismen» – bilder av Kenya i fire norske aviser
Norsk Medietidsskrift, 1994

Formens innhold. Svar til Randi Rønning Balsviks opponentinnlegg [The content of the Form. in Norwegian]. Historisk Tidskrift, (3). 1994

Økologihistoriske betraktninger: Om natur og meningsbærende materiale [Ecological History Considerations: About Nature and meaningful material, in Norwegian]. Historisk Tidsskrift, 73 pp. 450-470, 1994.

Nasjonalstatens gullalder eller overnasjonalitetens epoke
med Tor Skålnes, i Nasjonalstaten under press, Redaktører Svein Gjerdåker, Tor Sålnes og Terje Tvedt), Gyldendal, 1994

En munnfull av Kina
Nytt Norsk Tidsskrift, 1991

Om perspektiv og dikotomisering – svar til tre kritikere
Forum for utviklingsstudier, 1991

Utviklingsforskning – Vitenskap eller politikkens fortsettelse med andre midler? Forskningsformidling. Årskonferansen til Norsk Forening for Utviklingsforskning. 1990. Tromsø. pp. 118-143. Tromsø: NFU.

Om å flytte lyskastere i norsk samfunnsforskning [About moving searchlights in Norwegian Social Science, in Norwegian]. Tidsskrift for samfunnsforskning, 31(5), pp. 403-419, 1990.

Utviklingsforskning og norsk samfunnsforskning [Development Research and Social Science Research, in Norwegian]. [Gjesteredaktør] Tidsskrift for samfunnsforskning (5)., 1990

Historikerens rolle i utviklingsforskningen. [History and Development Research]. Historisk Tidsskrift pp. 210-226, 1990

Statens “bortdøen” og norsk utviklingsforskning [The collapse of the State and Norwegian Development Research, in Norwegian]. Forum for utviklingsstudier, (2), pp. 121-129., 1989

Statens rolle i utviklingsprosessen [The Role of the State in the Development Process, in Norwegian]. Forum for utviklingsstudier, (2).1989

Kadervurderingene som kobling til det totalitære
(ml). En bok om maoismen i Norge, 1989

Det virkelige Kina i Jens Bjelkes gate
(ml). En bok om maoismen i Norge, Ad Notam, 1989

Hvordan forstå de fjerne men likevel så nære 1970-årene
En dialog mellom historiens dommer og historiens fange
(ml). En bok om maoismen i Norge, 1989

Den Hvite Manns byrde [The White Man’s Burden]. Samtiden, (2), pp. 23-31. 1987.

Fra Henrik Sjøfareren til Vesla Vetlesen [From Henrik the Seafarer to Vesla Vetlesen, in Norwegian]. Nytt Norsk Tidsskrift, (3), pp. 28-46, 1987.

Norsk forskning og den tredje verden [Norwegian Development Research and the Third World, in Norwegian]. Forum for utviklingsstudier, 14(6-10), pp. 13-32.

Avhengighetsteorien – avhengig av historisk empiri [The Dependency Theory –Dependent on Historical Empirical Data, in Norwegian]. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 27, pp. 444-464, 1986.